top of page

Hub & Spoke AB Integritetspolicy

  • Kategorier av personuppgifter

  • Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

  • Vår behandling av personuppgifter

  • Dina rättigheter

  • Cookies

  • Frågor & Klagomål

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Hub & Spoke AB (Partners Alliance Services AB)

559352-7558

Kungsgatan 37
111 56 Stockholm

dataskydd@hubandspoke.se

Kategorier av personuppgifter

Individuppgifter – Uppgifter som används för att identifiera dig som individ (t.ex. namn och födelsedatum).

Kontaktuppgifter – Uppgifter som används för att komma i kontakt med dig (t.ex. e-postadress och telefonnummer).

Anställningsinformation – Uppgifter om din anställning, så som yrkesroll.

Personnummer – Personnummer eller nationellt samordningsnummer. 

Rekryteringsuppgifter – Uppgifter som krävs för att genomföra rekrytering, t.ex. information som förekommer i ditt CV, referenser, löneanspråk etc.

Vår behandling av personuppgifter

Hub and Spoke-databas

Vad innebär tjänsten?

Vi behandlar personuppgifter i syfte att tillhandahålla en databas för våra partnerbolag, vilken möjliggör för partnerbolagen att sätta dig som individ i kontakt med relevanta potentiella arbetsgivare. Detta sker genom att matcha din kandidatprofil med uppdragens kravprofil.

Vilka personuppgifter behandlas?

Vi behandlar individuppgifter, kontaktuppgifter, anställningsinformation, personnummer och rekryteringsuppgifter.

Krävs uppgifterna eller är det frivilligt?

Det är frivilligt att finnas i databasen.

Från vilka källor inhämtar vi dina personuppgifter?

Vi inhämtar uppgifter direkt från dig eller från det av våra partnerbolag som du lagt upp din profil hos.

För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter?

Rekrytering

Vi behandlar samtliga av ovan nämnda personuppgifter för att möjliggöra kontakt mellan dig och relevanta arbetsgivare. Detta sker genom att vi lämnar dina personuppgifter till ett eller flera av våra partnerbolag. Dina personuppgifter används därtill i vår matchningstjänst.

Anonymiserad lönestatistik

Lön lön etc.

På vilken laglig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vår lagliga grund är det samtycke du lämnat i samband med att du lagt upp din profil på hubandspoke.se eller via något av våra partnerbolag.

Vilka är mottagarna av dina personuppgifter?

Personuppgifterna vi behandlar om dig lämnas ut till våra utvalda partnerbolag (Inhouse, Finance Recruitment, Boardtalk). I ett rekryteringsförfarande kan dina uppgifter även delas med potentiella arbetsgivare.

Överföring till tredjeland

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall kan vi dock komma att överföra uppgifter till tredjeland. Vi säkerställer då att relevanta skyddsåtgärder vidtas genom SCC eller att det föreligger en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet. Om du vill läsa mer kan du göra det på EU-kommissionens hemsida (https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/overforing-till-tredje-land/adekvat-skyddsniva/).

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som du inte återkallar ditt samtycke.

Automatiskt beslutsfattande

Vi fattar inga automatiska beslut baserat på dina personuppgifter.

Användning av vår hemsida/Marknadsföring

Vad innebär tjänsten?

När du använder vår hemsida behandlar vi vissa personuppgifter för att leverera hemsidan på ett så bra sätt som möjligt. Vi behandlar vidare dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, t.ex. i form av riktade annonser.

Cookies

Vi använder cookies på vår hemsida. Syftet med denna användning är dels att säkerställa hemsidans funktion, dels att möjliggöra för analys av statistik. Vi har ett berättigat intresse av att marknadsföra våra tjänster och garantera hemsidans funktionalitet. När vi använder cookies utöver de som garanterar hemsidans funktionalitet inhämtar vi ditt särskilda samtycke.

För mer information om cookies kan du läsa vår cookiepolicy.

Cookies hjälper oss att ge dig som besökare den bästa upplevelsen av vår hemsida. Vi använder även cookies för att vi och våra samarbetspartners att visa anpassade och relevanta annonser baserade på ditt användande av vår hemsida. Du kan enkelt ta bort spårningen genom att tömma cookies i din browser efter att du har besökt vår hemsida. 

Dina rättigheter

Vilka rättigheter har jag och hur använder jag dem?

Om vi behandlar personuppgifter om dig har du ett antal rättigheter enligt GDPR som du kan använda dig av. Är du osäker på om vi behandlar uppgifter om dig har du även rätt att få information om vi gör det eller inte. Se listan nedan där vi redogör mer utförligt för dina rättigheter samt hur du ska gå tillväga för att använda dig av dem.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och i sådana fall få tillgång till dina personuppgifter (också kallat ”registerutdrag”). Du har även rätt att få en kopia av dina personuppgifter som behandlas. Du har rätt att kostnadsfritt få ett registerutdrag som visar vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.

Ifall du önskar få ett registerutdrag kan du ansöka om detta genom att skicka en förfrågan till dataskydd@hubandspoke.se .

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att eventuella felaktiga uppgifter om dig rättas och även kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter under tiden som vi utreder din begäran. Du har även rätt att begära en komplettering av eventuella ofullständiga uppgifter som vi har om dig.

Ifall du önskar få ett registerutdrag kan du ansöka om detta genom att skicka en förfrågan till dataskydd@hubandspoke.se .

Rätt till radering (”Rätten att bli bortglömd”)

Under vissa förutsättningar har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig raderade.  Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om:

- personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamålet med behandlingen,

- du återkallar ditt samtycke på vilket behandlingen grundas på,

- om du invänt mot behandlingen som stödjs på intresseavvägning och vi inte anses ha ett berättigat intresse av fortsatt behandling som väger tyngre än ditt intresse,

- om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas,

- personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, eller

- om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Vi kan inte alltid tillmötesgå en begäran om radering. Till exempel kan det finnas lagkrav som medför att vi måste behålla personuppgifterna eller om vi behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig.

Ifall du önskar att bli borttagen ur vår databas kan du ansöka om detta genom att skicka en förfrågan till dataskydd@hubandspoke.se .

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. En begränsning kan göras av flera anledningar.

-  Om du bestrider att personuppgifterna som vi behandlar om dig är korrekta kan du begära en begränsad behandling under tiden som vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta.

- Om behandlingen är olaglig och du motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av användning

- Om du har invänt mot en behandling som stödjer sig på intresseavvägning som vi har använt som rättslig grund för ett ändamål så kan du begära en begränsad personuppgiftsbehandling under tiden som vi arbetar med att bedöma huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än ditt berättigade intresse.

- Om vi som personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om en begränsning sker får vi endast, utöver att lagra uppgifterna, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller för att du har lämnat ditt samtycke. Om du har fått din behandling begränsad kommer informera dig innan begränsningen av behandlingen upphör.

Ifall du önskar få uppgifter begränsade kan du begära detta genom att skicka in en ansökan till dataskydd@hubandspoke.se

Rätt till invändning

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter som stöds på intresseavvägning som laglig grund (berättigat intresse) inklusive profilering. En fortsatt behandling av dina personuppgifter kräver att vi visar ett berättigat skäl som väger tyngre än ditt intresse för den aktuella behandlingen. I annat fall får vi endast behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandling som görs för direktmarknadsföring, inklusive profilering i den utsträckning som det har ett samband med sådan direktmarknadsföring. Om du har invänt mot behandling för direktmarknadsföring får vi inte längre behandla dina uppgifter för sådana ändamål.

Ifall du önskar invända mot att vi använder dina personuppgifter kan du begära detta genom att skicka en förfrågan till dataskydd@hubandspoke.se

Rätt till Dataportabilitet

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad ”dataportabilitet”). Detta förutsätter att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske på ett automatiserat sätt. Rätten till dataportabilitet gäller för uppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av fullgörelse av avtal eller samtycke som rättsliga grunder.

Ifall du önskar dataportabilitet av dina uppgifter kan du ansöka om detta genom att skicka en förfrågan till dataskydd@hubandspoke.se

Hur skyddas dina uppgifter

Hub & Spoke bedriver ett mycket ambitiöst informationssäkerhetsarbete. Detta innebär bland annat att vi har starka tekniska lösningar som skyddar all vår information, till exempel brandväggar och intrångsskydd. Dessutom arbetar vi med behörighetsstyrning vilket innebär att personuppgifter inte är åtkomliga för fler av våra medarbetare än vad som är nödvändigt för att varje medarbetare ska kunna utföra sitt arbete. Slutligen ställer vi minst lika höga säkerhetskrav på de leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Cookies

När du loggar in på någon av våra webbplatser skapas en cookie. En cookie är en liten textfil med information om dina inställningar och preferenser som sparas i din webbläsare när du besöker webbplatsen. När vi använder cookies behandlar vi uppgifter om din IP-adress, dina surfvanor och din besökshistorik. Anledningen till att vi använder cookies på webbplatsen är för att säkerställa funktionaliteten, förbättra din användarupplevelse samt för att kunna tillhandahålla relevant marknadsföring och relevanta erbjudanden till dig.

Frågor & Klagomål

Om du har frågor eller funderingar avseende Hub & Spokes personuppgiftshantering som inte kan besvaras av denna sida är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till dataskydd@hubandspoke.se

Hub & Spoke arbetar aktivt med dataskydd, du kan nå oss på dataskydd@hubandspoke.se

Om du tycker att vi behandlar uppgifter om dig på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen kan du i första hand vända dig till oss genom någon av våra kommunikationskanaler ovan. Om du efter hantering från vår sida inte känner dig nöjd har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som ansvarar för tillsynen av personuppgiftsbehandling i Sverige. Integritetsskyddsmyndigheten nås via www.imy.se.

bottom of page